NorskvillreinsenterPNG.png
 
MangeVillrein.png

NORSK VILLREINSENTER

"Villreinfjella - en europeisk arv, vårt felles ansvar"

Stiftelsen Norsk villreinsenter ble opprettet i september 2006 og har som hovedformål å fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og villreinfjellene i Norge.

Stiftelsen har to driftsenheter: Norsk villreinsenter Sør på Skinnarbu i Tinn kommune, og Norsk villreinsenter Nord på Hjerkinn i Dovre kommune. Hvert av sentrene har sin definerte villreinregion som geografisk ansvarsområde (hhv sør for og nord for Sognefjorden).

Last ned Stiftelsen Norsk villreinsenters strategiske plan (2016-2020).

Norsk-Villreinsenter.jpg

Norge forvalter de eneste gjenværende rester av den ville europeiske fjellreinen.

NorskVillreinsenterTo.jpg

Villreinsenteret befinner seg mellom kunnskapsprodusentene og brukerne.


 
 

"En villrein er en villrein når den kan leve i flokker som streifer over store områder, bruker varierte beiteområder og er en del av menneskers opplevelse og høsting". (Villrein & Samfunn, 2004)